STATUT

LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W WARSZAWIE

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I   Postanowienia ogólne.
ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta.
ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły.
ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły.
ROZDZIAŁ V Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
ROZDZIAŁ VI Doradztwo zawodowe.
Inne formy pomocy.
ROZDZIAŁ VII Organy szkoły i ich kompetencje.
Samorząd uczniowski
Inne organizacje.
Wolontariat
Zasady współpracy organów szkoły.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
ROZDZIAŁ VIII Organizacja nauczania i wychowania.
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych.
Indywidualny tok nauki
Nauczanie indywidualne.
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
ROZDZIAŁ IX Szkolny system wychowania.
ROZDZIAŁ X Organizacja szkoły.
Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych.
Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
Praktyki studenckie.
Regulamin Biblioteki
Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego.
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
Zespół wychowawczy.
Zespoły przedmiotowe.
Zespoły zadaniowe.
Wicedyrektor
ROZDZIAŁ XI Wewnątrzszkolne ocenianie.
Ocenianie uczniów.
Klasyfikacja śródroczna i roczna.
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin poprawkowy.
Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej
Ocena zachowania.
Tryb ustalania oceny zachowania.
Zasady oceniania zachowania.
Promowanie i ukończenie szkoły.
Świadectwa szkolne i inne druki
ROZDZIAŁ XII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Zadania nauczycieli
Zadania wychowawców klas.
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.
Pracownicy administracji i obsługi
ROZDZIAŁ XIII Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej
Relacje między członkami społeczności szkolnej
Prawa ucznia.
Obowiązki ucznia.
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
Nagradzanie uczniów.
Karanie uczniów
Tryb odwoławczy
ROZDZIAŁ XIV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów
Monitoring wizyjny w szkole
Rodzice
ROZDZIAŁ XVI Przepisy końcowe.
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu.


 SŁOWNICZEK

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Szkole lub placówce (liceum) – należy przez to rozumieć LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie.
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie.
 3. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden oddział w szkole.
 4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły.
 5. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 6. Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie.
 7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa.
 8. Organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 9. Liczbie dni – należy przez to rozumieć dni robocze.

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§1

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 1. Od 1 września 2022 r. w szkole funkcjonują klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
 2. Szkoła:
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki, zasady oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 3. Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.
 5. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5.
 6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 7. Szkoła nosi imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.
 8. Szkoła używa nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
 9. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
 10. Szkoła jest jednostką budżetową.

 

                                                                                                                                               ROZDZIAŁ II            
Misja szkoły i model absolwenta

 • 2
 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
 2. Misja Szkoły.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego kształci uczniów  wieku 14-19 lat wyposażając ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, w szczególności zdobywania wiedzy niezbędnej do uzyskania matury.

Szkoła dba o atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej stosując różne formy i metody pracy dydaktycznej, zapewniając wysoką jakość warsztatową i profesjonalizm kadry pedagogicznej, dążąc do rozwoju metodyki i dydaktyki, popierania eksperymentów i nowatorskich form pracy z młodzieżą. Szkoła stosuje stałą diagnozę szkoły, tworząc mechanizmy kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli.

Szkołę wyróżnia w środowisku, przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do ucznia.

 1. Model Absolwenta LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Absolwent LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego to człowiek tolerancyjny o wysokiej kulturze osobistej, bez nałogów dążący do krytycznego poznania rzeczywistości, stałego pogłębiania wiedzy i samorealizacji, umiejący wyrażać własne zdanie i emocje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Posiada umiejętność samokontroli i samodyscypliny.

Potrafi zatem:

 • w sferze naukowej:
  1. komunikować się w dwóch językach obcych;
  2. samodzielnie pozyskiwać, przekształcać, prezentować informacje, dostosowując ich treści i formę do odbiorcy;
  3. korzystać z różnych źródeł informacji;
  4. zastosować pozyskaną wiedzę w życiu;
  5. zachowywać dystans do uzyskanych informacji, weryfikować je w oparciu o wiedzę;
  6. myśleć twórczo;
  7. zdać egzamin maturalny na satysfakcjonującą ocenę;
 • w sferze społecznej:
  1. być otwartym, życzliwym, uczynnym, łatwo nawiązującym kontakt;
  2. szanować swój czas i innych;
  3. współpracować w grupie;
  4. właściwie prezentować swoje poglądy;
  5. radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
  6. być tolerancyjnym;
  7. działać korzystnie dla siebie i innych;
  8. ponosić odpowiedzialność za swoje czyny;
 • w sferze psychicznej:
  1. mieć poczucie własnej wartości;
  2. być elastycznym, dawać sobie radę w sytuacjach trudnych, wyrabiać w sobie samoświadomość i samodyscyplinę, umieć znaleźć motywację do działania.
 1. Szczegółowe zapisy znajdują się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

 

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ III           
Cele i zadania szkoły

 • 3
 1. Liceum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie o Systemie oświaty i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także cele i zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Głównymi celami szkoły jest:
 • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 1. Celem kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym jest:
 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 • przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie.
 • 4
 1. Do zadań szkoły należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • współdziałanie z podmiotami oraz instytucjami zewnętrznymi wspomagającymi pracę szkoły m.in. rodzicami, policją, stowarzyszeniami, fundacjami, parafią, domami kultury, sądem rodzinnym ;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie przejawom wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 • dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.
 • 5

Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem lokalnym, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 • 6

Szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje osiągnięcia uczniów oraz realizację zadań statutowych szkoły, formułuje wnioski i wdraża do realizacji.

 • 7

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ IV           
Sposoby realizacji zadań szkoły

 • 8
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Program nauczania zawiera:
 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • tematykę materiału edukacyjnego;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
 • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 2. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi rozkład nauczania przedmiotu w danej klasie.
 3. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.
 4. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
 5. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 • 9
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru, pedagogicznego na wniosek wszystkich rodziców danej klasy lub nauczyciela pełniącego rolę wychowawcy w danej klasie.
 • 10
 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 • pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 • opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 • obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • ogrodzenie terenu szkoły;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 • wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pracowni przedmiotowych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 • 11
 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:
 • nad uczniami poprzez:
  1. bieżącą diagnozę potrzeb ucznia, m.in. zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, materialnych;
  2. organizację wycieczek integracyjnych;
  3. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego;
  4. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy medycznej przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub innego pracownika szkoły;
  5. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
  6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  7. organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 • nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej.
 2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką poprzez:
 • realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
 • nawiązanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi (uczelniami wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
 • organizację wewnętrznych konkursów wiedzy i umiejętności;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia;
 • indywidualizację pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
 • 12
 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:
 • realizacje przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 • realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami;
 • działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
 • działania pedagoga, psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego;
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • współpraca ze Strażą Miejską M. St. Warszawy.

 

 • 13
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, który obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców |w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny jest dostosowany do potrzeb uczniów.
 4. Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego oparte jest na:
 • wstępnej diagnozie określającej problemy pojawiające się w szkole;
 • ustaleniu przyczyn powstawania tych problemów;
 • przygotowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu negatywnych zjawisk w szkole.
 1. Szkoła zapobiega problemowym zachowaniom uczniów poprzez:
  • uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz sterydów;
  • uświadomienie negatywnej roli pornografii;
  • uświadomienie zagrożeń psychomanipulacją;
  • uświadomienie zagrożeń związanych z nieodpowiednim odżywianiem się;
  • rozpoznawanie przyczyn agresywnych zachowań wśród uczniów oraz podejmowanie działań eliminujących te zachowania;
  • przeciwdziałanie niepożądanemu zjawisku wagarów;
  • przeciwdziałanie zjawisku wandalizmu;
  • promowanie pozytywnych postaw;
  • rozpoznawanie przyczyn powstawania sytuacji stresowych i wskazywanie metod radzenia sobie ze stresem;
  • objęcie opieką uczniów z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi;
  • współpracę z rodzicami w celu uwrażliwienia na pojawiające się zachowania problemowe;
  • wspomaganie rodziców uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz wskazywanie instytucji pozaszkolnych zajmujących się działaniami pomocowymi;
  • współpracę z instytucjami pozaszkolnymi, zajmującymi się profilaktyką;
  • pogłębianie wiedzy ogólnej i umiejętności nauczycieli oraz rodziców z zakresu profilaktyki.

 

 • 14

Praca zdalna

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (zawieszenia zajęć) realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą się odbywać przy wykorzystaniu:

 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (epodreczniki.pl),
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 3. materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą Dyrektora Szkoły,
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy do komunikacji online).

 

 • 15

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

                                                                                                                                               ROZDZIAŁ V             
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 • 16
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega w szczególności na:
  • diagnozowaniu środowiska ucznia;
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
  • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
  • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
  • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
  • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
  • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
  • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • organizowaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest ona potrzebna.
 3. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane we współpracy z:
  • rodzicami;
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • innymi szkołami i placówkami;
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi może być udzielana na wniosek:
  • ucznia;
  • rodziców;
  • nauczyciela;
  • pedagoga;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne;
  • dyrektora szkoły;
  • kuratora sądowego;
  • pracownika socjalnego;
  • asystenta rodzinnego;
  • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki.
 5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia.

W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze;
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • porady, warsztaty i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
 • Zasady organizowania wyżej wymienionych form pomocy określają odrębne przepisy.
 1. Rodzic ma prawo do odmowy korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej dla jego dziecka.
 2. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 
 3. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
 4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 • 17
 1. W szkole zatrudniony jest pedagog specjalny.
 2. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079);
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, jak:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi  szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ VI           
Doradztwo zawodowe

 • 18
 1. Zadaniem działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, ich rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 • rynku pracy;
 • trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów;
 • instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 • udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;
 • koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo informacyjnych;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego: kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi itp.;
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
  • w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
  • w ramach spotkań z rodzicami;
  • w ramach spotkań z pedagogiem;
 • przez udział w spotkaniach i wyjściach do uczelni wyższych.
 • 19
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
 • 20

Inne formy pomocy

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 • udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom;
 • występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
 • 21
 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

                                                                                                                                           ROZDZIAŁ VII         
Organy szkoły i ich kompetencje

 • 22
 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły – Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
 • 23

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 • 24
 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 • 25

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

 

 • 26

Dyrektor Szkoły:

 1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
  • kształtuje twórczą atmosferę pracy i stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
  • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca każdego roku szkolny wykaz podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole;
 • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, w formie indywidualnego nauczania;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V Statutu Szkoły;
 • dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
 • zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły;
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 • powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zwalnia uczniów z wykonywania ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły;
 • występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 lub 16 lat;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 • skreśla z listy uczniów;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych;
  • na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego;
  • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
  • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
  • opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
  • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;
  • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku i placu szkolnym;
  • dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
  • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
  • opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
  • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
   • dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku;
   • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora;
   • organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
   • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
   • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
   • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
  • decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
  • organizuje służbę  przygotowawczą  pracownikom  samorządowym  zatrudnionym  na stanowiskach urzędniczych w Szkole;
  • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
  • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
  • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
  • udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
  • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
  • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
  • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
  • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  • odbiera ślubowania od pracowników zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym;
  • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami:
  • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  • powołuje Komisję Stypendialną;
  • ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
  • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

 

 • 27

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 • 28

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

 • 29

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele.

 • 30

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

 • 31

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. Uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
 3. Zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny.
 4. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego.
 5. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy.
 6. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 7. Uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
 8. Uchwala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
 • 32

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. Opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 5. Opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 6. Opiniuje podjęcie na terenie szkoły działalności stowarzyszeń, wolontariatu oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. Wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;
 8. Opiniuje pracę dyrektora szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. Opiniuje tygodniowy plan lekcji;
 10. Opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 11. Wyraża opinię o kandydatach na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
 • 33

Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania jego tekstu jednolitego.
 2. Może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole.
 3. Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
 4. Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły.
 5. Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego.
 6. Uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli.
 7. Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.
 8. Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 9. Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 • 34

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

 • 35

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 • 36

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 • 37

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

 • 38

Zasady i formy sporządzania protokółów posiedzeń Rad Pedagogicznych określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 • 39
 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 • 40
 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 2. Programy, o których mowa Rada Rodziców uchwala raz na trzy/cztery lata, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z kuratorem oświaty i obowiązują do czasu ich uchwalenia przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • 41
 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
  • opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
  • opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
  • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
  • opiniuje propozycje podręczników, materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
 • 42
 1. Rada Rodziców może:
  • wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela;
  • występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
  • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

 • 43

Samorząd uczniowski

 1. W Liceum działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem liceum.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu – w tym celu współpracuje ze Szkolnym Klubem /Kołem/ Wolontariatu.

 

 • 44

Inne organizacje

Wolontariat

 1. W liceum działa Szkolny Klub /Szkolne Koło/ Wolontariatu, który zrzesza uczniów szkoły, nie wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji i stowarzyszeń.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu podejmuje wolontariat poprzez:
 • stałe, systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, w sposób zaplanowany i cyklicznie zorganizowany w czasie, lub
 • akcyjne, wyrażające się w jednorazowym wspieraniu określonej akcji, organizacji zbiórek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup/osób potrzebujących.
 1. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, wspierający podejmowane przez wolontariuszy działania i czuwający nad tym, by działalność Klubu była zgodna ze statutem szkoły.
 2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Klubu.
 3. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. W działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą włączać się w uczniowie nie
 5. Wolontariusz ma prawo do:
 • zgłaszania własnych propozycji, inicjatyw;
 • podejmowanie pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku;
 • wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz członków szkolnego wolontariatu;
 • otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy, jeżeli systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Klubu oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu;
 • rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, po uprzedzeniu o tym opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 1. Wolontariusz ma obowiązek:
 • dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga;
 • wykonywać pracę na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu i włączać się w prace podejmowane przez Klub;
 • uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 • angażować się w rozwój Klubu.
 1. Uczniowie poniżej osiemnastego roku życia, przed podjęciem działalności w zakresie wolontariatu, przedstawiają opiekunowi Klubu pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w tej działalności.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi działalność informacyjną za pośrednictwem:
 • okazjonalnych plakatów;
 • gabloty wolontariatu;
 • informacji zamieszczanych na stronie internetowej liceum;
 • sporządzania sprawozdania z działalności Klubu, przedstawionego na zakończenie każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej za pośrednictwem opiekunów wolontariatu.
 1. Do zadań nauczycieli pełniących funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu należy:
  • organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy;
  • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
  • motywowanie uczniów do działania i monitorowania ich pracy;
  • reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
  • wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
  • przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach;
  • ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie czy zakładany cel jest realizowany, czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów i czy dzięki wolontariatowi są odnoszone korzyści wychowawcze i profilaktyczne.
 2. Za aktywną pracę wolontariusz może uzyskać nagrodę m.in. formie dyplomu wręczanego na uroczystości szkolnej. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności.
 3. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania ucznia, uwzględnia jego zaangażowanie w działalność wolontariatu.
 4. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 5. Podstawą do zamieszczenia na świadectwie szkolnym informacji o ww. osiągnięciach ucznia, są informacje przekazane wychowawcy przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu lub zaświadczenie od przedstawiciela instytucji, w której uczeń jest/był wolontariuszem.
 • 45

Zasady współpracy organów szkoły

 1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących (oprócz uchwał personalnych) podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły z zachowaniem drogi służbowej.

 

 • 46

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora szkoły.
 2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.
 4. Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem.
 5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor szkoły rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.
 6. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.
 7. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.
 8. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.
 9. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7.
 10. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub dyrektora szkoły.
 11. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły a dyrektorem szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 12. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
 13. O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.
 14. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.
 15. Jeśli stroną sporu jest dyrektor szkoły, spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 • 47

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

 • 48
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
  • Wicedyrektor;
  • Kierownik gospodarczy.
 • 49

Dla stanowisk kierowniczych dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.

                                                                                                                                         ROZDZIAŁ VIII      
Organizacja nauczania i wychowania

 • 50

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.
 2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia.
 3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
  • w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
  • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów z zachowaniem zasad podziału na grupy opisanych w niniejszym statucie;
  • w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF- u;
  • w toku nauczania indywidualnego;
  • w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
  • w formach realizacji obowiązku nauki poza szkołą;
  • w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań lub formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego;
  • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, „białe” i „zielone szkoły”, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii.
 4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.
 • 51

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych

 1. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
 2. Na zajęciach edukacyjnych z technologii informacyjnej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych od 12 do 24 uczniów.
 4. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 25 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.
 6. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, astronomia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli są takie możliwości.

 

 

 • 52

Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

 • 53

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. Wniosek w formie pisemnego oświadczenia składany jest w dniu zapisania się ucznia do szkoły. Wniosek może być cofnięty w każdej chwili przez rodzica (bądź pełnoletniego ucznia przez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia z religii/etyki przebywają w bibliotece szkolnej.

 • 54
 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
 4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • 55
 1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka po spełnieniu warunków:
  • lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
  • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • 56

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 • 57

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej, może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą.

 • 58

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 • 59

Przerwy lekcyjne trwają od 5 do 15 minut.     

 • 60
 1. Formy współpracy szkoły z rodzicami.
  • Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami:
   1. zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceny zachowania;
   2. udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;
   3. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
   4. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.
  • Współdziałanie w zakresie:
   1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
   2. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;
   3. zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
  • Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków i wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji:
   1. za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców;
   2. za pośrednictwem Rady Rodziców.
  • Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły):
   1. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
   2. ustalenie form pomocy;
   3. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;
   4. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
   5. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
   6. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach, imprezach sportowych;
   7. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów, zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów oraz z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania zachowania.
  • Indywidualne kontakty:
   1. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;
 1. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie uczniów (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 2. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 • 61

Indywidualny tok nauki

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
 2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
 • wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 • oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.
 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
 • uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego.
 1. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 7. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 11. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 • uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 • zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym okresie lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie.
 2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
 6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
 7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. Dyrektor szkoły umożliwia realizację nauki poza szkołą na podstawie złożonego wniosku wydając decyzję na tryb spełniania obowiązku poza szkołą.

 

 • 62

Nauczanie indywidualne

 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu określonym przez orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 8. Na podstawie orzeczenia dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.
 10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia organizuje różne formy uczestnictwa w życiu szkoły.
 • 63

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole prowadzi się następującą dokumentację:
 • dziennik zajęć pozalekcyjnych;
 • dziennik zajęć grup międzyoddziałowych;
 • elektroniczny dziennik kontroli i postępów w nauce .
 1. Dziennik, o którym mowa w pkt 2 ust. 1 zawiera:
 • imię i nazwisko nauczyciela;
 • wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych okresach;
 • dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:
  1. kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć;
  2. zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, listą uczniów;
 • rozliczenie okresowe zrealizowanych godzin;
 • potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ IX           
Szkolny system wychowania

 • 64

Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole  oraz pozostali pracownicy szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 • 65

Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w § 2 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • 66
 1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 • pracy nad sobą;
 • bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 • bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 • dbałości o wypracowane tradycje: oddziału, szkoły i środowiska;
 • budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
 • tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 • 67
 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
 2. Uczeń:
 • zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 • szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 • umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, oddziale, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
 • zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 • jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 • zna, rozumie i realizuje w życiu:
  1. zasady kultury bycia;
  2. zasady skutecznego komunikowania się;
  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;
  4. akceptowany społecznie system wartości;
 • chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
 • umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 • jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

                                                                                                                                               ROZDZIAŁ X             
Organizacja szkoły

 • 68

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

 1. Sale lekcyjne.
 2. Bibliotekę.
 3. Pracownie komputerowe i inne.
 4. Salę gimnastyczną.
 • 69
 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Ocenianie.
 • 70
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • 71
 1. Dyrektor szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.
 • 72

Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

 • 73

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych

 1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej.
 2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1, mogą mieć różne formy – w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
 3. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
 • 74

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.
 3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 • 75

Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie Wycieczek Szkolnych.

 • 76

Praktyki studenckie

 1. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel- opiekun praktyki.
 • 77

W LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego działa biblioteka i Szkolne Centrum Multimedialne (SCM).

 1. Biblioteka jest:
 • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
 • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 1. Zadaniem biblioteki i SCM jest:
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki;
 • prowadzenie działalności informacyjnej;
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 • umożliwianie zaspokojenia potrzeb kultury wyższej;
 • organizacja wystaw okolicznościowych.
 1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
 • W zakresie pracy pedagogicznej:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych;
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory;
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb;
  5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż;
  6. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
   1. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki i SCM.
 • W zakresie prac organizacyjnych:
  1. przedkładanie dyrektorowi szkoły informacji o potrzebach w zakresie uzupełnienia księgozbioru;
 1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji;
 3. prowadzenie ewidencji zbiorów;
 4. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów;
 5. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
 6. planowanie pracy: opracowanie rocznego ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych;
 7. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
 8. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych, doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 9. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 10. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki i SCM.
 11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 • zatrudnia bibliotekarzy   z odpowiednimi          kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 • przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 • wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;
 • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
 • nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 1. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
 2. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
 • 78

Regulamin Biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna.
 2. Księgozbiór biblioteczny dzieli się na księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu i na terenie szkoły oraz udostępniany do domu.
 3. Okres wypożyczeń lektur – 2 tygodnie; pozostałych książek-miesiąc.
 4. Wypożyczone książki można przedłużyć, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 5. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu książek przed zakończeniem roku szkolnego.
 6. Na prośbę ucznia wypożyczamy książki na okres wakacji.
 7. W przypadku zagubienia książki lub zniszczenia należy ją odkupić.
 8. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 9. Uczniowie, którzy korzystają z wolnego dostępu do półek proszeni są o pozostawienie plecaków w wyznaczonym miejscu.

 

 

 

 • 79

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego

 1. Szkolne Centrum Multimedialne jest dostępne dla wszystkich uczniów, pracowników szkoły i społeczności lokalnej.
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 3. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 4. Stanowiska komputerowe służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych.
 5. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie: imię, nazwisko, klasa, nazwa programu, cel korzystania.
 6. W pracowni obowiązuje cisza.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.
 8. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.
 10. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Z drukarki mogą korzystać osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać.
 13. Zabrania się jedzenia i spożywania napojów w pracowni multimedialnej.
 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz lub nauczyciel dyżurny ma prawo do przerwania pracy użytkownika.
 16. Niestosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego.
 • 80

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy

 1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, przedmiotowe

i  zadaniowe.

 1. Każdy zespół ma obowiązek przygotowania w czasie określonym przez Dyrektora szkoły planu i harmonogramu pracy rocznej uwzględniając wnioski i rekomendacje z poprzedniego roku szkolnego. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
 • 81

Zespół wychowawczy

 1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy poszczególnych oddziałów, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.
 2. Zespół spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej w razie potrzeby.
 3. Zadania zespołu to m.in.:
  • identyfikacja oraz analiza problemów szkolnych uczniów, określenie sposobów i form wsparcia, konsultacje z wychowawcami klas, monitorowanie i bieżąca ocena skuteczności podejmowanych zadań, podejmowanie działań interwencyjnych, współpraca z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.
 • 82

Zespoły przedmiotowe

 1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły. Zespoły te powołuje dyrektor szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów.
 3. Przewodniczącego zespołu powołuje Dyrektor szkoły.
 4. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
 5. Zadania zespołu to:
 • ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
 • zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki oraz inne wynikające ze specyfiki i zdiagnozowanych potrzeb szkoły.
 • 83

Zespoły zadaniowe

 1. Zespoły zadaniowe są powoływane przez dyrektora szkoły.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez dyrektora szkoły.
 3. Przewodniczący wspólnie z zespołem ustala roczny plan, harmonogram pracy i terminy spotkań. Przewodniczący  przydziela członkom zespołu opracowanie i realizację poszczególnych zadań.
 • 84

Wicedyrektor

 1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego.
 2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.

 

 • 85

W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ XI           
Wewnątrzszkolne ocenianie

 • 86
 1. Rok szkolny składa się z dwóch okresów o porównywalnym wypełnieniu zajęciami edukacyjnymi.
 2. Podział roku szkolnego na dwa okresy oraz terminy rad klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku szkolnego.
 3. Oceny śródroczne wystawiane uczniom w dzienniku lekcyjnym pełnią rolę informacyjną dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) i są wpisywane do dziennika
 4. Na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 6. Zapoznanie się z obowiązującym zakresem i kryteriami wymagań rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem na zebraniach wrześniowych.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tej edukacji a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć z wychowania fizycznego, z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć do dyrektora szkoły podanie o zwolnienie z powyższych edukacji podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów). w przypadku zwolnień całorocznych lub dotyczących całego pierwszego okresu zwolnienie należy dostarczyć do 30 września, w innym wypadku nie później niż tydzień od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego.
 10. Dyrektor szkoły, zwalnia ucznia z uszkodzeniem słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:
  • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 • 87

Ocenianie uczniów

 1. Cele i zakres oceniania.
 • Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla czwartego etapu edukacyjnego i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego i ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielaniu uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
 1. dostarczaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia, oraz szczególnych uzdolnieniach;
 2. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę przekazując uczniowi informacje odnoszące się do ustalonych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne.
 • Każdy nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  zobowiązany  jest  do  określenia 
  w Przedmiotowym Ocenianiu:
  1. różnorodnych form aktywności uczniów, które powinny uwzględniać wiedzę, rozwiązywanie zadań i problemów, komunikowanie, uzasadnianie, argumentowanie, przekonywanie, kreatywność, odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki;
  2. sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  3. osiągnięć edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  4. warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  5. nauczyciele zobowiązani są uwzględnić w podanych formach aktywności minimum trzy prace pisemne (testy, sprawdziany, wypracowania), które obejmują badanie umiejętności wynikających z realizowanego programu, jako obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Liczba prac pisemnych (opracowanych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi) odnosi się do jednego okresu z wyjątkiem edukacji, dla których przeznaczono jedną godzinę w wymiarze tygodniowym.
 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów, testów i prac klasowych.
 • W ciągu jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (test, sprawdzian), w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy ( z wyłączeniem bloków językowych i prac przełożonych na wniosek uczniów).
 • Nauczyciel powinien powiadomić uczniów o pisemnej pracy klasowej (teście, sprawdzianie) co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wpisując termin w dzienniku.
 • Kartkówki z zakresu do trzech ostatnich lekcji można przeprowadzić bez zapowiadania.
 • Praca pisemna powinna być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w terminie do trzech tygodni a ocena umotywowana na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów).
 • Uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny w danym okresie w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w innych przypadkach – dwóch ocen.
 • Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu, na którym nie był z powodów zdrowotnych lub z innych nieprzewidzianych, usprawiedliwionych przyczyn. Poprawa sprawdzianu następuje w ciągu 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły. Termin ten jest nieprzekraczalny.
 • Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane:
 • Uczniowi:
  1. na zajęciach edukacyjnych poświęconych omawianiu prac;
  2. na konsultacjach w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach;
 • Rodzicom (prawnym opiekunom):
  1. na zebraniach z rodzicami –podczas indywidualnych spotkań;
  2. na konsultacjach przeznaczonych dla rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Nie wolno fotografować, przetwarzać oraz wynosić udostępnianych prac do domu.
 2. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Podaje je nauczyciel danej edukacji lub wychowawca.
 3. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz poszczególnych uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom):
  • na zebraniach;
  • na konsultacjach dla rodziców (prawnych opiekunów);
  • podczas rozmów telefonicznych z wychowawcą.
 4. Skala ocen:
 • Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1
 • Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”. w dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania, poza ocenami można stosować jedynie następujące skróty: „nb” lub „-” – oznaczenie nieobecności ucznia, „np.” – nieprzygotowany.
 • Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
 • Na użytek e- dziennika proponuje się ogólne kategorie ocen:
  1. sprawdziany/prace klasowe;
  2. odpowiedzi ustne;
  3. kartkówki;
  4. aktywność;
  5. prace domowe.
 1. Ustala się kryteria ocen na poszczególne stopnie:
 • ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. posiada wiedzę przewidzianą w programie oraz wykraczającą poza program;
  2. rozwija się twórczo i kreatywnie;
  3. uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach;
  4. wyraża i uzasadnia własne zdanie;
  5. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał co najmniej 98%;
 • ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiadomości określony planem nauczania;
  2. korzysta z dostępnych źródeł informacji;
  3. samodzielnie rozwiązuje problemy;
  4. krytycznie analizuje, dobiera, selekcjonuje różne informacje;
  5. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał co najmniej 90%;
 • ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym poszerzenie wiedzy z danego zakresu;
  2. korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł;
  3. samodzielnie rozwiązuje zadania o skali trudności wyższej od wymagań standartowych;
  4. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał co najmniej 75%;
 • ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował w stopniu zadawalającym materiał programowy pozwalający na rozumienie najważniejszych zagadnień;
  2. samodzielnie wykonuje zadania zgodnie ze standardami wymagań;
  3.  
  4. korzysta samodzielnie z podstawowych źródeł informacji;
  5. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał co najmniej 60%;
 • ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  1. posiada wiedzę niezbędną, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie;
  2. ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego;
  3. wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela;
  4. chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela;
  5. w przypadku punktowych oceniania zasad uzyskał minimum 46%;  
 • ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował niezbędnej wiedzy;
  2. nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami;
  3. nie wykazuje żadnej aktywności ukierunkowanej na uzupełnienie braków;
  4. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał od 0% do 45%
 1. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny regulują przedmiotowe zasady oceniania.
 2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

 

 • 88

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie albo roku z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
 4. Nie mniej niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawca klasy mają obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie
 5. Fakt poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach rocznych, nie jest równoznaczny z wystawieniem przewidywanej oceny. Uczeń, który w okresie od poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej wystawienia obniży zasób wiedzy i umiejętności, może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej.
 6. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu klasowym. Listę klasową, na której rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają fakt zapoznania się z przewidywanymi ocenami rocznymi, wychowawca klasy przekazuje do dokumentacji szkoły. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu, mają oni obowiązek w ciągu 2 dni roboczych podpisać czytelnie dokumenty informujące o zapoznaniu się z ocenami przewidywanymi u wychowawcy klasy.
 7. Najpóźniej na 3 dni przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciel wystawia oceny roczne/końcowe w dzienniku lekcyjnym.
 8. Terminy wystawiania ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych/końcowych są ustalane w kalendarzu roku szkolnego na dany rok szkolny.

 

 

 

 • 89

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że przewidywana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie odpowiada stanowi wiedzy i umiejętności ucznia, mogą zwrócić się w formie pisemnej /wniosek/ do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, w terminie do 3 dni od ostatecznego terminu wystawienia ocen przewidywanych do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia o umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 2. Nauczyciel, który wyraża zgodę na umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, określa zakres tematyczny, formę i termin poprawy. Nauczyciel może wyrazić zgodę  w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku do sekretariatu.
 3. Przedmiotowe zasady oceniania określają szczegółowe procedury postępowania.
 4. Uczeń traci możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, jeżeli:
  • nie wynika to z ocen bieżących;
  • opuszcza bez uzasadnionej przyczyny dane zajęcia edukacyjne;
  • nie uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach pisemnych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem;
  • nie wykorzystał proponowanych wcześniej form poprawy.
 5. W przypadku, gdy uczeń spełnia któryś z powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
 6. Wniosek ucznia musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 7. Wniosek ucznia rozpatruje nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej, w ciągu 2 dni od dnia jego złożenia.
 8. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 9. Szczegółowy termin zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Informację o wyznaczonym terminie zaliczenia nauczyciel zapisuje w złożonym wniosku. Przyjęcie do wiadomości uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.
 10. Podczas zaliczenia obowiązują ucznia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oddziału, do którego uczeń uczęszcza, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
 11. Zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zaliczenie z języka obcego odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
 12. Pisemne zaliczenie przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący. Ustalona ocena musi być pisemnie uzasadniona. Uczniowi podwyższa się ocenę, jeśli uzyska w części pisemnej i ustnej co najmniej po 75 % poprawnych odpowiedzi.
 13. Zaliczenie ustne z języka obcego oraz zaliczenie w formie zadań praktycznych przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 14. Z zaliczenia sporządza się notatkę zawierającą:
  • imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego zaliczenie;
  • termin zaliczenia;
 • zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe;
 • zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku zaliczenia przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych;
 • wynik zaliczenia;
 • uzyskaną ocenę.

Do notatki dołącza się pisemne prace ucznia. Notatkę przechowuje nauczyciel przedmiotu.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy. Ostateczny termin wystawienia ocen upływa na trzy dni przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 3. W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna.
 • 90

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich edukacji zaplanowanych w danym okresie lub roku, jeśli brak jest podstaw do ustalenia rocznej lub okresowej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania klasy zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w szczególnych przypadkach.
 5. W przypadku, gdy uczeń nie uzyska zgody rady pedagogicznej na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli jest pełnoletni zostaje skreślony z listy uczniów, w innym wypadku szkoła zapewnia mu kontynuowanie nauki.
 6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi:
 • realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki poza szkołą;
 • ubiegającemu się o przyjęcie do klasy, w której dana edukacja została zakończona, a w dokumentacji ucznia brak potwierdzenia tego faktu;
 • spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o nieklasyfikowaniu.
 3. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny wraz z uzasadnieniem przedstawia wychowawca klasy lub pedagog szkolny na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Przy klasyfikacji rocznej w przypadkach losowych (np. leczenie szpitalne) egzamin może być przeprowadzony przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć z informatyki, wychowania fizycznego oraz plastyki który ma formę zadań praktycznych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. w skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgonie z obowiązującym rozporządzeniem, zawierający skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 6. Termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa wynosi 2 dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego.
 7. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

 • 91

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie/pełnoletni uczeń) składają podanie o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni od wystawienia ocen rocznych i co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego oraz plastyki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według skali ocen.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zgodnie z rozporządzeniem, zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 7. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 • 92

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się stosując tryb postępowania określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie wniosku w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wniosek bez uzasadnienia zostanie odrzucony.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian ten odbywa się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Czas trwania części pisemnej i ustnej nie powinien przekraczać 90 minut. Zadania i pytania proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza komisja. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
 5. W skład komisji wchodzą:
 6. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • drugi nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • skład komisji;
  • termin sprawdzianu;
  • zadania (pytania) sprawdzające;
  • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później, niż w ciągu dwóch dni od dnia ustania przyczyny.
 • 93

Ocena zachowania

 1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania może ustalić wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
 2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:
 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – popr;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – ng.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 5. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca klasy;
 • wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 1. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

 

 • 94

Tryb ustalania oceny zachowania

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 2. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 3. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na około dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
 4. Wychowawca na posiedzeniu klasyfikacyjnym uzasadnia Radzie Pedagogicznej wystawienie oceny wzorowej, nieodpowiedniej i nagannej.
 5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
 • 95

Zasady oceniania zachowania

 1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
  • Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną/roczną ocenę dobrą zachowania, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:
   1. rzetelnie wypełnia wymagania określone w Statucie Szkoły;
   2. wywiązuje się z obowiązków ucznia i pełnionych w szkole funkcji;
   3. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
   4. dba o honor i tradycje szkoły;
   5. dba o czystość i piękno mowy ojczystej;
   6. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
 1. charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z uczniami i osobami dorosłymi w szkole i poza nią;
 2. okazuje szacunek innym osobom, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 3. nosi odpowiedni strój, systematycznie zmienia obuwie;
 4. sporadycznie zdarzają mu się nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia w ciągu okresu (do 20 godzin);
 • Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz dodatkowo:
  1. uczestniczy w życiu klasy poprzez udział w pracach Samorządu Klasowego, współorganizuje uroczystości klasowe;
  2. odznacza się dużą aktywnością w życiu szkoły poprzez prace społeczne, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu krajowym, rejonowym, ogólnopolskim na miarę swoich możliwości, przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych;
  3. organizuje pomoc koleżeńską;
  4. konsekwentnie realizuje podjęte działania;
  5. ma bardzo dobrą frekwencję;
 • Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeśli spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo:
  1. charakteryzuje się umiejętnością współdziałania w grupie (staje w obronie słabszych, poszkodowanych, umiejętnie rozwiązuje konflikty);
  2. wykazuje się dużą inicjatywą, pomysłowością, samodzielnością i odpowiedzialnością podejmowanych działań na rzecz klasy, szkoły;
  3. działa aktywnie na rzecz szkoły i innych poza terenem szkoły;
  4. ma wzorową frekwencję;
 • Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeśli wypełnia chociaż jeden z poniższych zapisów:
  1. zdarza mu się utrudniać prowadzenie lekcji nauczycielom, przeszkadzać w pracy kolegom;
  2. nie zmienia obuwia;
  3. sporadycznie zdarza mu się używać wulgaryzmów;
  4. ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych;
 • Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli wypełnia chociaż jeden z poniższych zapisów:
  1. stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia innych – wszczyna bójki lub w nich uczestniczy, ośmiesza koleżanki i kolegów, stosuje wymuszenia, zachowuje się agresywnie;
  2. pali papierosy lub stosuje inne używki;
  3. nie dba o dobro wspólne i innych, niszczy sprzęt szkolny, dewastuje środowisko naturalne;
  4. zachowuje się niestosownie, np. kłamie, używa wulgaryzmów, fałszuje usprawiedliwienia, samowolnie opuszcza teren szkoły;
  5. ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych;
 • Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeśli wypełnia chociaż jeden z poniższych zapisów:
  1. notorycznie lekceważy obowiązki szkolne;
  2. bierze udział w bójce lub pobiciu;
  3. stosuje wymuszenia;
 1. znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi;
 2. szantażuje, kradnie, oszukuje;
 3. używa, rozprowadza środki psychoaktywne, notorycznie pali papierosy na terenie szkoły;
 4. prowokuje zachowania seksualne;
 5. posiada niebezpieczne przedmioty stanowiące zagrożenie i mogące służyć przestępstwu;
 6. ma powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych;
 7. nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania, jego postępowanie nie rokuje poprawy, a zastosowane przez szkołę i dom środki zaradcze nie przynoszą skutków.
 8. Rodzice/ prawni opiekunowie lub uczeń pełnoletni mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność na zajęciach w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
 • 96

Promowanie i ukończenie szkoły

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
  1. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję uczniów.
  2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
  3. Laureaci, finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
  4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
  5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
  7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Rada Pedagogiczna składa wnioski w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez władze rządowe i oświatowe.
 • 97

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Uczniowi, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 4. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 5. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 6. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 7. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.
 8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 9. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 10. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 11. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kuratora Oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 12. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 14. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 15. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

                                                                                                                                           ROZDZIAŁ XII         
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 98
 1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasada zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Właściwą postawę pracowników liceum wyznaczają:
  • Zasada praworządności:

Pracownik liceum wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

 • Zasada uczciwości i rzetelności:

Pracownik liceum podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich uczniów i ich rodziców, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.

W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności.

 • Zasada jawności:

Pracownik liceum, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.

 • Zasada profesjonalizmu:

Pracownik liceum wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 • Zasada neutralności:

Pracownik liceum nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem.

 • Zasada współodpowiedzialności za działania:

Pracownik liceum nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności liceum.

 • 99

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
  • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
  • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
  • rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
  • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
  • aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych i przedmiotowych, do których nauczyciel należy;
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o przewidywanych ocenach według Wewnątrzszkolnego Oceniania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem;
 • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 • indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 • aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. dziennika zajęć pozalekcyjnych), a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;
  • kierowanie się w swoich działaniach dobrem i poszanowanie godności osobistej ucznia;
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
  • uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 1. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować wymienione zajęcia w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • 100

Zadania wychowawców klas

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 • poznanie uczniów, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle konfliktów rodzinnych oraz niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 • systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 • podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 • unikanie złośliwości w ocenie błędów i wad uczniów;
 • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 • wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
 • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
 2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 • prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
 • sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 • wypisuje świadectwa szkolne;
 • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 • 101

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
 • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 • aktywnego pełnienia   dyżuru   –   reagowania   na   wszelkie   przejawy   zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 • dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 • zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 • egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 • niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;
 • natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 1. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się, że warunki pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 5. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.
 9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
 • ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić dyrektora szkoły;
 • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 • nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
  • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 102

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
 • 103

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

                                                                                                                                         ROZDZIAŁ XIII      
Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej

 • 104

 

 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły.
 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 • 105

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

 • 106

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

 

 • 107

Relacje między członkami społeczności szkolnej

 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
 2. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
 3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

 

 

 

 • 108

Prawa ucznia

 1. Każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ma prawo do:
 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
  • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
  • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach
  i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.

 

 • 109

Obowiązki ucznia

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

Odnosząc się do uniwersalnych norm etyczno-moralnych obowiązujących w przestrzeni publicznej oraz realizując je jako członek społeczności szkolnej  każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie.
 2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
 3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach.
 4. Prowadzenia zeszytów przedmiotowych,  sporządzania notatek, korzystania z podręcznika i materiałów dydaktycznych wskazanych przez nauczyciela.
 5. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy.
 6. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
  • okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
  • szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;
  • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 7. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, nie niszczenia dobra społeczności szkolnej.
 8. Przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu.
 9. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
 10. Usprawiedliwiania nieobecności w terminie przewidzianym w statucie.
 11. Bezwzględnego przestrzegania zasad higieny oraz ogólnie przyjętych wymagań dotyczących odpowiedniego stroju w miejscach publicznych, takich jak urzędy, miejsca pracy, szkoły, 
 12. Po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych i wyjęciu niezbędnych podręczników i zeszytów – uczeń ma obowiązek postawić plecak lub torbę na podłodze przy swojej ławce; zabrania się trzymania plecaków i toreb na ławkach oraz parapetach w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych.
 13. Uczęszczania na zajęcia w stroju spełniającym następujące wymagania:
  • strój zasłania i nie eksponuje odkrytych ramion, klatki piersiowej, pleców, brzucha, bioder i  ud;
  • długość spódnic i spodenek powinna sięgać 10 cm nad kolanami – nie więcej;
  • dekolt nie może ukazywać piersi i wcięcia między nimi;
  • ubranie nie może składać się z tkanin ażurowych i prześwitujących;
  • bielizna osobista nie może być eksponowana;
  • zaleca się stonowane kolory ubrań
 14. Ze względu bezpieczeństwa zabrania się noszenia tipsów. Długość paznokci określa się na 5 mm ponad opuszki palców.
 15. Ze względu bezpieczeństwa zabrania się noszenia w widocznych miejscach ciała części metalowych i z innych materiałów. Dopuszcza się noszenie niewielkich rozmiarów kolczyków w uszach. Długość kolczyków nie może umożliwiać swobodnego pociągnięcia za nie osobom drugim.
 16. Strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych i egzaminów,

w tym egzaminów poprawkowych oraz:

 • podczas wybranych uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych;
 • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
 • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie wychowawca klasy bądź Dyrektor szkoły.
 1. Przez strój galowy rozumie się:
  • dla dziewcząt: biała lub w jasnym kolorze bluzka oraz granatowa lub ciemna spódnica lub ciemne, długie spodnie lub ciemna sukienka /rygor parametrów technicznych stroju określony jest w pkt. 13/, obuwie typu półbuty;
  • dla chłopców: biała lub w jasnym kolorze koszula oraz ciemne, długie spodnie/rygor parametrów technicznych stroju określony jest w pkt. 13/, obuwie typu pantofle.
 2. Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych.
 3. Korzystania z szatni: pozostawiania w niej okryć wierzchnich, zmieniania obuwia – obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie (typu trampki, tenisówki). W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
 4. Na zajęciach wychowania fizycznego nosić strój sportowy, przez który należy rozumieć: koszulkę z krótkim/długim rękawem, legginsy lub dresy, skarpetki, obuwie sportowe – ze względów bezpieczeństwa nie można nosić tipsów i biżuterii.
 5. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej.
 6. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości.
 7. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających.
 • 110

W ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 • 111

Uczniom nie wolno:

 1. Nosić obuwia typu japonki, butów na koturnach, szpilkach, butów z cholewą ponad kolano, traperów i glanów. Zaleca się obuwie na jasnej podeszwie.
 2. Nosić w szkole nakryć głowy, ubrań zawierających piktogramy oraz symbole nawołujące do nienawiści, przemocy, nietolerancji, wykluczenia, hejtu, obrażające uczucia religijne, płeć, wiek, przynależność narodową, promujące używki, zawierające treści demoralizujące, erotyczne, czy naruszające powszechnie obowiązujące wartości i zasady współżycia społecznego.
 3. Przychodzić i chodzić po szkole w pidżamie.
 4. Używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
 5. Wykonywać w przestrzeni publicznej szkoły gestów i rysunków obscenicznych.
 6. Rozpylać substancji m.in. takie jak lakier do włosów oraz używać innych środków zapachowych.
 7. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 8. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu oraz nakłaniać do ich zażywania inne osoby.
 9. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
 10. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 11. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
 12. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
 • zakazuje się nagrywania lekcji prowadzonych przez nauczyciela bez jego zgody;
 • ładowania telefonów podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 1. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 2. Zapraszać obce osoby do szkoły.
 • 112

Nieprzestrzeganie zapisów zamieszczonych w paragrafach 109 i 111 będzie skutkowało niezwłocznym zawiadomieniem rodziców, Dyrektora szkoły, pedagoga oraz psychologa szkolnego.

Nagminne niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz ogólnie przyjętych norm  zachowania się w społeczności szkolnej zawartych w statucie  może skutkować:

 1. powiadomieniem sądu rodzinnego,
 2. powiadomieniem policji,
 3. uruchomieniem uprawnień Dyrektora szkoły, o których mowa w Art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,
 4. skreśleniem z listy uczniów.
 • 113
 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 • 114

Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

 

 

 

 • 115

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą, ważną przyczyną losową lub trudną sytuacją rodzinną.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela uczącego w danej klasie.
 4. Zwolnienie ucznia z pojedynczych godzin lekcyjnych w danym dniu jest możliwe po powiadomieniu wychowawcy przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
 5. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 6. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów.
 7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do 14 dnia obecności w szkole.
 8. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 9. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 10. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
 11. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 12. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 13. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) w takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
 14. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 17. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny i organ prowadzący szkołę, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.
 • 116

Nagradzanie uczniów

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 • szczególnie wyróżniające zachowanie;
 • wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
  i imprezach sportowych;
 • nienaganną frekwencję;
 • wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
 1. Rodzaje nagród:
 • Pochwała wychowawcy klasy;
 • Pochwała Dyrektora Szkoły;
 • Dyplom uznania;
 • List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
 • Nagroda książkowa, rzeczowa lub jednorazowe stypendium;
 • Możliwość dofinansowania wycieczki klasowej.
 • 117

Karanie uczniów

 1. Wobec ucznia nie realizującego swoich statutowych obowiązków zastosowane mogą być oddziaływania wychowawcze, a w szczególności:
 • upomnienie i nagana wychowawcy klasy;
 • pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji;
 • upomnienie i nagana Dyrektora Szkoły;
 • pozbawienie pełnionych funkcji w Szkole;
 • przeniesienie do równoległej klasy;
 • przeniesienie do innej szkoły;
 • skreślenie z listy uczniów (dotyczy pełnoletnich).
 • 118

Kary należy odnotowywać w dokumentacji, powinny im towarzyszyć oddziaływania wychowawcze (rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, opieka pedagoga lub psychologa). O zastosowaniu kary wychowawca powiadamia rodziców ucznia; kara ma wpływ na ocenę z zachowania.

 • 119

Wykonanie kar może zostać zawieszone przez dyrektora szkoły na okres nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

 • 120

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy od nałożonej kary:

 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje pisemne odwołanie do dyrektora szkoły:
  • odwołanie mogą wnieść rodzice (prawni opiekunowie) ukaranego ucznia lub pełnoletni ukarany uczeń w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nałożonej karze;
  • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od wniesienia odwołania;
  • decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
   1. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie:
  • odwołanie mogą wnieść rodzice (prawni opiekunowie) ukaranego ucznia lub pełnoletni ukarany uczeń w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nałożonej karze;
  • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  • decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 

 • 121

 

 1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być w drodze decyzji administracyjnej skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku:
  • otrzymania drugiej nagannej oceny zachowania w cyklu szkolnym;
  • otrzymania drugiej nagany dyrektora szkoły w cyklu szkolnym;
  • udowodnienia przez uprawniony organ popełnienia przestępstwa;
  • nieprzestrzegania statutowych obowiązków ucznia;
  • palenia papierosów na terenie szkoły lub podczas zajęć i imprez organizowanych przez szkołę;
  • posiadania, rozprowadzania lub spożywania napojów alkoholowych;
  • posiadania, używania lub rozprowadzania środków odurzających;
  • zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej, kradzieży mienia;
  • umyślnego i celowego niszczenia mienia;
  • popełnienia wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu własnemu i innych osób;
  • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  • fałszowania dokumentów;
  • lekceważącego stosunku do kolegów i nauczycieli;
  • nieprzestrzegania regulaminu wycieczek szkolnych;
 3. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno być stosowane tylko w wyjątkowych wypadkach po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. W przypadku popełnienia wykroczenia, które kwalifikuje się do skreślenia ucznia z listy uczniów należy:
  • sporządzić notatkę służbową i zebrać dokumentację;
  • poinformować pedagoga lub psychologa szkolnego o zamiarze ukarania ucznia skreśleniem z listy uczniów;
  • zwrócić się do samorządu uczniowskiego o wyrażenie pisemnej opinii;
  • poinformować ucznia o przysługującym mu prawie wskazania rzeczników obrony;
  • zwołać zebranie rady pedagogicznej w celu przedstawienia wszystkich informacji mających wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
 5. Po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną o skreśleniu ucznia z listy uczniów i przeprowadzeniu własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa dyrektor szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu albo wstrzymuje wykonanie uchwały.
 6. Tryb odwołania od kary skreślenia ucznia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

                                                                                                                                         ROZDZIAŁ XIV       
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 • 122
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo od godz. 7:45 do końca zajęć lekcyjnych, w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć;

 • podczas przerw dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów;
 • podczas zajęć poza terenem szkoły odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 2. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.
 3. Szkoła na stałe współpracuje z Policją i Strażą Miejską.
 4. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wicedyrektor, wychowawca klasy – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora szkoły.
 9. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Inspektor Sanitarny.
 • 123

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 • systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 • uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
 • sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 • reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 • niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować
  w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w gabinecie pielęgniarskim).
 2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 3. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski i pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
 • 124

Monitoring wizyjny w szkole

 1. W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
 2. W celu zwiększenia wychowawczej roli szkoły i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia uczniów, nauczycieli, pracowników a także ochrony mienia w szkole zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.
 3. System monitoringu stanowi integralny element zapewnienia bezpieczeństwa.
 4. System monitoringu służy do podejmowania działań interwencyjnych, w tym wyciągania konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych, niezgodnych z prawem zachowań.
 5. Monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę.
 6. Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora.
 7. Kamery monitoringu wizyjnego umieszczone są na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego.
 8. Odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 9. Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu.
 10. Budynek szkoły posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”.
 11. Szczegółowe zasady udostępniania i wykorzystania nagrań z kamer monitoringu zostały określone w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego.
 • 125

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach są zawarte w regulaminie i procedurach wycieczek szkolnych.

 • 126

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i w pracowniach są zawarte w regulaminach sali gimnastycznej, boiska szkolnego i pracowni przedmiotowych.

                                                                                                                                            ROZDZIAŁ XV         
Rodzice

 • 127
 1. Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu reguluje art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005).
 • 128

Do podstawowych obowiązków rodziców ucznia należą:

 1. zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne;
 2. zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 3. wspieranie procesu nauczania i wychowania;
 4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie liceum;
 5. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej liceum.
 • 129

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z liceum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

 1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
 2. porad psychologa szkolnego;
 3. zgłaszania wniosków i propozycji do rady pedagogicznej i rady rodziców;
 4. wyrażania opinii dotyczących pracy liceum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi liceum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

                                                                                                                                         ROZDZIAŁ XVI       
Przepisy końcowe

 • 130

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 131

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

 • 132
 1. Szkoła ma własny sztandar i patrona.
 2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
 • inauguracja roku szkolnego;
 • Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas pierwszych;
 • Święto Niepodległości;
 • spotkania opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia;
 • pożegnanie absolwentów;
 • rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • zakończenie roku szkolnego.
 1. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.
 • 133

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu.

 1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
 • organów szkoły;
 • organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
 1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
 2. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2023 r. przyjęto do stosowania.

 

Dyrektor Szkoły