Logo Dni otwartych

Dni otwarte w LVI LO

18.04.2024 r. godzina 18:00
06.06.2024 r. godzina 18:00

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/25

29 stycznia 2023 r. br. Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

Link do harmonogramu MKO: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 – Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Warszawie.


Poniżej skrócony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO.

Rekrutacja:

 • zaczyna się 15 maja,
 • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl
 • oferta edukacyjna systemie od 30 kwietnia.

Od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00: składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
  • warszawska publiczna szkoła podstawowa – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL, następnie kod, który otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Uzupełnij brakujące dane i załóż konto w systemie. 
  • szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL. Uzupełnij wszystkie dane i załóż konto w systemie.
    
 2. Wypełnij wniosek w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
   
 3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
  • osobiście: wniosek wraz z innymi dokumentami, które potwierdzają, że spełniasz wymagane kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. Na przykład: oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub

  • poprzez system.

Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej niepublicznej, artystycznej lub spoza Warszawy samodzielnie wprowadź do systemu:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. 

21 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

Po zalogowaniu się do systemu możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.


Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty składasz osobiście. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.


Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

19 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.


Od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Złóż w tej szkole oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


[!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 24 lipca do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.


25 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie.


Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem.


Od 29 lipca do 31 lipca do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl Wniosek składasz osobiście dołączając do niego dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Od 29 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Od 1 sierpnia do 2 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  


Do 5 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.


8 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.


Od 8 sierpnia do 12 sierpnia do godz. 12:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


12 sierpnia do godz. 15:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.